درخواست های خرید شرکت 

1402/09/22
list item image

فروسیلیس

اعتبار خرید تا مورخه 1402/09/26

درخواست های خرید شرکت 

1402/09/20
list item image

پودر گرافیت پولکی

اعتبار خرید تا مورخه 1402/09/22

list item image

ضایعات گرافیتی

اعتبار خرید تا مورخه 1402/09/22

درخواست های خرید شرکت 

1402/09/10
list item image

فرومنگنز پر کربن

اعتبار خرید تا مورخه 1402/09/13

درخواست های خرید شرکت 

1402/09/08
list item image

کاتد مس عیار 99/99

اعتبار خرید تا مورخه 1402/09/13

list item image

شمش آلومینیم 99/85

اعتبار خرید تا مورخه 1402/09/13

list item image

فروسیلیس 3 - 0

اعتبار خرید تا مورخه 1402/09/12