ملات سبز یا ملات کرومیتی از جمله جرمهای نسوزی است که به صورت خمیر (Paste) مورد استفاده قرار می گیرند. این ملات ها بر پایه آلومینا و کرومیت می باشند که برای قرار دادن و نصب قطعات نسوز سیستم اسلاید گیت و مونتاژ نازل تاندیش درون ول بلوک تاندیش مورد استفاده قرار می گیرند.
به علت شرایط ویژه ای که این نسوزها مورد استفاده قرار می گیرند، خواص ذیل را دارا هستند:
میزان بالای خلوص
مقاومت ویژه به دمای بالا
مقاومت در مقابل تغییرات دمایی
مناسب برای استفاده در محیطهای اکسیدی و احیایی
دمای سرویس ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد