محدودیت های کاری
قطر (میلی متر)10 - 100
فشار (نوار)خلا bar 0.5 بار - 12
D9 و D16 با ثابت (عنصر ثابت قفل خواهد شد)خلا 1 بار - 16
سرعت محیطی (متر بر ثانیه)10
درجه حرارت-20 تا 120 درجه سانتی گراد

سیل مکانیکی مدل DE 100 - DE 120 - DE 125

سیل مکانیکی DE 100
سیل مکانیکی دم 120 بلند
سیل مکانیکی دم 125 بلند