سیل مکانیکی DE 700 - DE 720 - DE 730 - DE 750
سیل مکانیکی DE 700

محدودیت های کاری
قطر14 - 200 میلی متر
فشار16 - 25 بار
سرعت محیطی20 متر بر ثانیه
درجه حرارت-50 تا 220 درجه سانتیگراد

سیل مکانیکی DE 720

محدودیت های کاری
قطر14 - 200 میلی متر
فشار16 - 25 بار
سرعت محیطی20 متر بر ثانیه
درجه حرارت-50 تا 220 درجه سانتیگراد

سیل مکانیکی DE 730

محدودیت های کاری
قطر6 - 80 میلی متر
فشار0 - 10 بار
سرعت محیطی10 - 15 متر بر ثانیه
درجه حرارت-20 تا 180 درجه سانتی گراد
مجمع شفت STAGE مکانیکی سیل DE 750 (فاکتور)

محدودیت های کاری
قطر14 - 200 میلی متر
فشار25 - 40 بار
سرعت محیطی20 متر بر ثانیه
درجه حرارت-50 تا 220 درجه سانتیگراد