سیل مکانیکی دو طرفه DE 740 - DE 745
سیل مکانیکی DE 740

محدودیت های کاری
قطر18 - 200 میلی متر
فشار16 - 25 بار
سرعت محیطی20 متر بر ثانیه
درجه حرارت-50 تا 220 درجه سانتیگراد
حرکت محوریd ≤100: ± 0.5 میلی متر
d> 100: ± 2.0 میلی متر

مجمع شفت STAGE مکانیکی سیل DE 745

محدودیت های کاری
قطر18 - 200 میلی متر
فشار16 - 25 بار
سرعت محیطی20 متر بر ثانیه
درجه حرارت-50 تا 220 درجه سانتیگراد
حرکت محوریd ≤100: ± 0.5 میلی متر
d> 100: ± 2.0 میلی متر

مجمع شفت مکانیکی سیل DE 745 STAGE (فاکتور)

محدودیت های کاری
قطر18 - 200 میلی متر
فشار25 - 40 بار
سرعت محیطی20 متر بر ثانیه
درجه حرارت-50 تا 220 درجه سانتیگراد
حرکت محوریd ≤100: ± 0.5 میلی متر
d> 100: ± 2.0 میلی متر