تعاریف مختلفی برای چشم انداز بیان شده است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 
  •  تولید انواع قطعات سبک و سنگین کربن گرافیتی خاص در کشور

  •  تلاش برای ایجاد واحدهای تولیدی مواد اولیه وارداتی طی 5 سال آینده 
چشم اندازها و ارزش ها
یکی از برترین شرکت های سرمایهگذاری در صنعت تولید و واردات مواد کربن گرافیت از منظر بازده اقتصادی، با دستیابی به حداکثر واردات و تولید طی ۵ سال آینده


چشم انداز بلند مدت شرکت